Wéi eng Bedeitung huet Europawal fir d’ Handwierk?

  • Publié le 13.05.2024

Carte blanche du 10 mai 2024


Wéi eng Bedeitung huet Europawal fir d’ Handwierk?

Dozou, e puer Iwwerleeungen vum Direkter vun der Chambre des Métiers, Tom Wirion.

D’ Bedeitung ass méi grouss wéi vill vun ons dat mengen. D’EU wierkt oft weit ewech. Villäicht léit dat un dem institutionellen Kader an den komplexen Decisiounsprozesser.

Fakt ass awer datt mëttlerweil déi meescht wirtschaft politesch Decisiounen zu Bréissel geholl ginn. Dofir ass d’ Kompositioun vum Europaparlament esou wichteg. D’EU brauch Deputéierten déi d’ Wirtschaft, a virun allem d’ Handwierk an den Mëttelstand wierklech verstinn.

Schliisslech stellen PME’s an Europa méi wéi 99% vun den Betriber a méi wéi 60% vun den Aarbechtsplazen duer. Si sinn d’ Réckgrat vun der europäescher Wirtschaft an den Motor fir Wuesstum, Innovatioun, Beschäftegung an sozialer Kohäsioun.

Vill vun den 24,3 Mio Kleng a Mëttelbetriber soen séit enger gefillten Éiwegkeet datt den permanenten Zouwuess u Reegelen a Bürokratie hir Konkurrenzfäegkeet a Fro stellen. Den 14. September 2023 huet Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen annoncéiert déi aberzuel vu Meldepflichten déi d’ PME’s ze erfëllen hunn em 25% ze reduzéieren. Klengt gutt. Et ass awer leider net déi éischt Annonce an dësem Senn. An um Terrain ass bis dato net wierklech eppes ukomm.

A propos Reegelen. Wann op EU Niveau legiferéiert gëtt da sinn global opgestallten Konzerner d’ Referenz fir déi gesetzlech Standarden an net d’ PME’s. Eigentlech onverständlech, well just 0,2% vun den Betriber an Europa sinn Grousskonzerner.

Firwat dofir d’ Logik net ëmdréien andeems déi gesetzlech Standarden sech un den PME’s orientéieren matt speziellen Reegelen fir Grousskonzerner do wou needeg.

Déi “One size fits all” gesetzlech Standarden sinn problematesch well se droen der Diversitéit vun den betriblechen Realitéiten vun den PME’S aus dem Handwierk an aus den aaneren Sekteuren net Rechnung an belaaschten si iwwerduerchschnëttlech. Dëst obwuel et oft net d’Handwierksbetriiber mee d’ Grouss Konzerner sinn déi den Ausléiser vu néien EU Reglementéierungen sinn. Stéchwuert d’ Liwwerkettengesetzgebung oder déi néi EU Direktiv iwert den Nohaltegkeetsreporting.

An am Géigesätz zu Grousskonzerner sinn d’ Handwierksbetriiber an Europa enracinéiert a kennen net einfach hiren Standuert an Drettstaaten de lokaliséieren fir konkurrenzfäeg ze bléiwen. Wann dëst net méi gin ass da verschwannen si einfach vum Marché.

Nieft deenen villen Erausfuerderungen matt deenen d’EU aktuell konfrontéiert ass, ass den reglementarëschen an administrativen “Wildwuchs” eng eeschthaft Gefor. Dofir ass Europawal eng Schicksalwal : Wëllen mir an den nächsten Joeren nach méi Bürokratie? Oder bauen mir déi vill Blockaden of fir esou an der Zukunft an engem konkurrenzfäegen an zukunftsfesten Kontinent kennen ze liewen an ze schaffen? D’ Handwierk ass prett. Ech hoffen d’ Politik ass et och!

 

Quelle importance a l’élection européenne pour l’Artisanat ?

Quelques réflexions du Directeur Général de la Chambre des Métiers, Tom Wirion, lors de sa carte blanche parue le 10 mai 2024 sur RTL. 

L’importance de ces élections ’ est plus grande que beaucoup d’entre nous ne le pensent. L’UE semble souvent lointaine. Cela est peut-être dû au cadre institutionnel et aux processus décisionnels complexes. 

Mais le fait est qu’entre-temps, la plupart des décisions économiques et politiques sont prises à Bruxelles. C'est pourquoi la composition du Parlement européen est si importante. L’UE a besoin de députés qui comprennent vraiment l’économie, et surtout l’Artisanat et les PME 

Après tout, les PME en Europe représentent plus de 99 % des entreprises et plus de 60 % des emplois. Elles constituent la colonne vertébrale de l'économie européenne et le moteur de la croissance, de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion sociale. 

Beaucoup des 24,3 millions de petites et moyennes entreprises alertent de longue date sur le fait que l'augmentation permanente des règles et de la bureaucratie remet en question leur capacité à rester compétitives. Le 14 septembre 2023, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé que le nombre de déclarations que les PME doivent effectuer dans beaucoup de domaines serait réduit de 25 %. Cela sonne bien... Malheureusement, ce n’est pas la première annonce en ce sens. Et jusqu’à présent, rien ne s’est réellement passé sur le terrain. 

À propos de règles. Lorsqu'il est légiféré   au niveau européen, ce sont les grandes entreprises qui sont la référence en matière de normes et de réglementations et non les PME. Or ceci, incompréhensible car seulement 0,2 % des entreprises en Europe sont de grandes entreprises. 

Pourquoi ne pas inverser la logique en prenant les PME comme référence lors de l’adoption de nouvelles réglementations avec si nécessaires des dispositions spécifiques pour les grandes entreprises là où c’est nécessaire. 

Les standards « One size fits all » posent problème, car ils ne tiennent pas compte de la diversité des réalités vécues dans les PME de l'Artisanat et d'autres secteurs et leur imposent une charge administrative disproportionnée. Et ce même alors que ce ne sont souvent pas les PME artisanales, mais les grandes entreprises, qui sont la cause de la prise de nouvelles réglementations européennes. Des exemples récents sont la législation sur la chaîne d'approvisionnement ou la nouvelle directive européenne sur le reporting obligatoire au niveau du développement durable (CSRD). 

Et contrairement aux grandes entreprises, les PME artisanales sont enracinées sur leur territoire et ne peuvent de ce ne fait pas simplement délocaliser leurs activités comme peuvent le faire les grandes entreprises pour rester compétitives. Si elles ne le sont plus, elles disparaissent tout simplement du marché. 

A côté des nombreux défis auxquels l'UE est actuellement confrontée, l’inflation réglementaire et administrative phénoménale constitue un grave danger. C’est pourquoi l’élection européenne revient à un choix du destin : voulons-nous encore plus de bureaucratie dans les années à venir ? Ou allons-nous briser les nombreux blocages en vue d’une Europe compétitive et solide pour les entreprises et les citoyens ? L’Artisanat est prêt pour relever le défi.  J'espère que la politique l'est aussi !