Chambre des Métiers

L'Artisanat luxembourgeois en deuil

  • Publié le 26.05.2020

Paul Reckinger, Président honoraire de la Chambre des Métiers nous a quitté à l’âge de 83 ans.

C’est avec une vive émotion que le Président Tom Oberweis, les membres de l’assemblée plénière et toute l’équipe de la Chambre des Métiers ont appris la triste nouvelle du décès de Monsieur Paul Reckinger.

 


En tant que Président de la Chambre des Métiers de 1997 à 2007, il a représenté avec force et engagement l’Artisanat sur la scène politique luxembourgeoise. Il a par ailleurs œuvré pour une coordination au niveau patronal en étant un des membres fondateurs de l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) en 2000. Européen convaincu, il a également laissé ses marques sur la scène européenne, et ce en tant que Président de l’Union de l’Artisanat et des PME (actuellement SME United).

Un extrait du discours tenu par Paul Reckinger lors de son départ de la présidence de la Chambre des Métiers en 2007 reflète bien sa philosophie et ses convictions :

"Ech kommen aus engem mettelstännegen Handwierksbetrieb mat enger laanger Traditioun. Ech sin awer och nach een Kand vun der Krichsgeneratioun. Do leien meng Wuerzelen, doraus zeihen ech meng Erfahrungen. Doraus leeden ech awer och d’Leitlinnen fir mein politescht an gesellschaftlecht Handelen of.

Politescht a gesellschaftlecht Handelen maachen an mengen Aen nemmen dann Senn, wann se un konkret Werter an un konkret Zieler gebonnen sin. Daat geht awer nemmen dann, wann een seng Motivatioun aus der perseinlecher Erfahrungswelt, aus dem direkter Entourage bezeiht. An och do an nemmen do, an der Famill, am Frendeskrees, an der Noperschaft, op der Arbechtsplaatz leisst sech den Erfolleg oder Messerfolleg vun allem Handelen verifizeieren. Do, a virum eegenen Spigel, muss een Rechenschaft ofleen. Politeschen an gesellschaftlechen Engamement reduzeiert sech am Endeffekt op zwee elementär Werter an Zieler: Fridden an Solidariteit.

Des Iwerzeegung erklärt och mein perseinlechen Engagement op zwee Pläng:

· um europäischen Plang, notamment um Niveau vun der UEAPME, well ech der Meenung sin, datt Fridden an Europapolitik eent an daat selwecht sin;

· um nationalen Plang, an eischter Linn um Niveau vun der Chambre des Métiers an der UEL, well ech der Meenung sin, datt Solidariteit an Wirtschaftspolitik och eent an daat selwecht sin.

· an op deenen zwee Pläng gleichzeiteg, well ech der Meenung sin, datt Fridden an Solidariteit, Europapolitik an Wirtschaftspolitik zesummen geholl nach eemol daat selwecht sin. Dest besonnesch am Zeechen an ennert der Fuchtel vun der Globaliseierung."

 

A la famille du défunt et à ses proches, la Chambre des Métiers présente ses plus sincères condoléances.